Beleidsplan 2019-2021

Beleidsplan 2019-2021

Inleiding

Voor u ligt het beleidsplan 2019-2021 van de stichting Symbulon, een stichting die eind juli 2019 zal worden opgericht.

De naam „Symbulon” is gecomponeerd uit de Oud-Griekse woorden συμβάλλομαι (symballomai) en συμβούλομαι (symboulomai) waarmee „samenbrengen” en „ondersteunen” worden verenigd.

Visie en missie

McGregor is een dorp In Zuid-Afrika, Westkaap. Net als in andere dorpen en steden in dit land zijn armoede, tienerzwangerschappen, drugs- en alcoholmisbruik met drugsgerelateerde criminaliteit veel voorkomende problemen.

Door diverse buitenschools aangeboden activiteiten wordt aan de kinderen in McGregor hoop en uitzicht geboden op een betere toekomst.

Initiatieven op het terrein van dans, muziek en theater zijn daar een goed voorbeeld van.

Deze projecten zijn geen doel op zichzelf; kinderen worden erdoor uit hun isolement gehaald, hun persoonlijke ontwikkeling wordt bevorderd, evenals sociale vaardigheden, gezonde leefstijl, taalvaardigheid, motivatie, concentratie, leergierigheid, en hun ervaringshorizon wordt verbreed; dit wordt door leerkrachten op school expliciet bevestigd. 

Projecten kosten geld. Helaas moeten mooie initiatieven vaak noodgedwongen stoppen omdat de financiële middelen ontoereikend zijn. Stichting Symbulon stelt zich ten doel buitenschoolse initiatieven op het gebied van dans, muziek en theater in McGregor en directe omgeving financieel te ondersteunen en daarmee de continuïteit ervan te helpen waarborgen.

Ambities

Het komende anderhalf jaar zal Stichting Symbulon zich primair richten op de financiële ondersteuning van First Step Ballet McGregor. 

First Step Ballet McGregor, opgericht in 2014, is een initiatief van Mary Corpe Silver, voorheen professioneel (ballet)danseres en danslerares in de UK. Zij trad jarenlang op voor “Top of the Pops” van de BBC, en woont sinds 2012 in McGregor. Gepassioneerd doceert zij de kinderen en financiert haar project grotendeels uit eigen middelen.

Maar, die raken nu op.

Aanvullende financiële ondersteuning is gewenst. Deze zal niet alleen de continuïteit van haar project waarborgen, maar ook meer kinderen een kans geven te komen dansen, en ‘last but not least’ Mary in staat stellen talentvolle leerlingen te blijven opleiden die haar kunnen ondersteunen en op termijn haar project voortzetten.

Naast deze financiële ondersteuning aan First Step Ballet zal Stichting Symbulon zich inzetten om contacten tussen kinderen van (dans)scholen in Nederland en McGregor te initiëren en te stimuleren. Wij zijn verheugd over veelbelovende initiatieven vanuit Nederland die inzetten op het tot stand komen van een dergelijk contacten, zoals van hoogleraar Maria Jansen: „De Academische werkplaats Zuid-Limburg”, en de „Gezonde basisschool van de toekomst”, bronnen van inspiratie. Een dansschool, Crea-Dance “on Beats and Bars” verbindt zich met diverse vormen van ondersteuning.

Als het saldo het toelaat, of mochten er substantieel grotere donaties worden gedaan, wil stichting Symbulon helpen bij het realiseren van een eigen dansstudio. Daarmee krijgen de kinderen een vaste oefenruimte waar de benodigde faciliteiten voor dans en ballet aanwezig zijn. Met een eigen gebouw kunnen opbrengsten worden gegenereerd door middel van verhuur en beschikbaarstelling aan gegadigden (voor bijvoorbeeld: optredens, voorstellingen, workshops, bijeenkomsten, vergaderingen e.d.). Wat zou het mooi zijn al het project First Step Ballet McGregor in de toekomst selfsupporting kan worden.

Op lange termijn, en als er voldoende donaties zijn, wil Stichting Symbulon ook andere projecten op het terrein van dans, muziek en theater in, en in de nabije omgeving, van McGregor steunen.

Sterkten en zwakten

Stichting Symbulon kon tot nu toe al rekenen op een warm onthaal. Zonder uitzondering was de respons op een ‘proefballon’, gestuurd naar ons netwerk van zo’n 400 personen (familie, vrienden, kennissen en oud-collega’s) zowel in McGregor als in Nederland hartverwarmend. Het antwoord op onze vraag of ons voornemen haalbaar was, luidde overtuigend „JA”; een de stichting is levensvatbaar en kan op steun rekenen.

Het bestuur van de stichting heeft zowel in Zuid-Afrika als in Nederland een “pied à terre”, een directe lijn tussen de twee continenten, en direct toezicht op de besteding van gelden.

Tijdens de eerste fase waarin de stichting operationeel zal zijn, komen donaties voornamelijk uit het netwerk van de bestuursleden. Dat zal moeten uitbreiden.

Last but not least willen we opmerken dat een kleine stichting die, gedragen door inzet en enthousiasme, kleine lokale initiatieven ondersteunt de hoogste efficiëntie oplevert. Dat streven we na.

Strategische doelstellingen

De eerste opdracht van het bestuur is het formaliseren van de Stichting Symbulon (in Nederland) en Symbulon Charitable Trust in Zuid-Afrika. In juli 2019 worden beide Stichtingsaktes getekend, en volgen aansluitend alle andere formaliteiten (Inschrijving Kamer van Koophandel, Anbi-status, Bankrekening). In Zuid-Afrika wordt de Trust geautoriseerd met een stempel van High Court en volgt een NPO-status.

Al vóór het tot stand komen van de stichting zijn er reeds substantieel donaties toegezegd, welke rechtvaardigden daadwerkelijk tot de oprichting van een stichting over te gaan. 

Na oprichting van de stichting wordt subsidie bij Wilde Ganzen aangevraagd, welke 50% bedraagt van de gedoneerde gelden. Het bestuur onderzoekt bij welke andere instanties ook een verzoek om subsidie kan worden ingediend.

Het werven van donateurs zal een continue bezigheid zijn; we zoeken naar wegen dat te doen door middel van sociale netwerken, presentaties en wervingsacties.

Nieuwe donateurs ontvangen een klein welkomstgeschenk, gemaakt door de moeders van kinderen van First Step Ballet McGregor.

Tijdens het bezoek aan Nederland in juli/augustus 2019 door de twee in Zuid-Afrika wonende bestuursleden zal:

  • de eerste officiële bestuursvergadering plaatsvinden;
  • een feestelijke oprichtingsbijeenkomst worden georganiseerd voor donateurs;
  • een presentatie over de stichting en haar ambities worden gegeven aan leden van een business club, en mogelijk ook andere organisaties.

Op de Web-site van Stichting Symbulon zal verslag worden gedaan van ondersteunende bijdragen van Stichting Symbulon.

Tenminste vier maal per jaar verschijnt er een Nieuwsbrief op de Website van Symbulon, met daarin tevens foto’s en filmpjes die illustreren wat er is gebeurd en en wat wordt ondersteund; eenmaal per jaar worden daar ook de jaarcijfers gepubliceerd.

Daarmee kunnen donateurs zien waaraan hun donaties worden besteed, en hoopt de stichting nieuwe donateurs te werven.

Gelden worden gericht ingezet. Op gemotiveerde aanvragen worden vanuit de stichting onderdelen rechtstreeks gefinancierd onder het motto: „zonder bonnetje geen geld”.

Organisatie

Stichting Symbulon Nederland is gevestigd in Meerssen.

ANBI nummer en registratie KvK, alsmede bankgegevens staan vermeld op onze Website.

Daar staat ook het NPO registratienummer van de Zuid-Afrikaanse „Symbulon Charitable Trust”, die is gevestigd in McGregor.

Voor beide stichtingen wordt eenzelfde e-mail adres gebruikt: symbulon@me.com

Het bestuur van beide stichtingen bestaat uit drie leden: 

  • Drs. J.M.J.M. Graat, voorzitter, woonachtig in McGregor Zuid-Afrika
  • Drs. C.F. van de Velde, secretaris, woonachtig in McGregor Zuid-Afrika
  • Dhr. J.A.A. Jongen, MBA, penningmeester, woonachtig in Meerssen (L), Nederland

Alle formele zaken betreffende het (functioneren) van het bestuur zijn vastgelegd in de statuten.

Volledigheidshalve noemen we er drie op hoofdlijnen:

  • Vergaderingen vinden minstens 4 keer per jaar plaats via skype, of in Zuid-Afrika, of in Nederland.
  • Besluiten worden genomen op basis van meerderheid van stemmen.
  • Bestuursleden werken onbezoldigd; zij mogen wel een vergoeding vragen voor de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Financiën

Naar aanleiding van de ‘proefballon’ heeft stichting Symbulon toezeggingen gekregen donaties te mogen verwachten. Een deel van de donateurs heeft het door hen te storten bedrag nog niet nader gespecificeerd. In het eerste financieel jaarverslag (eind 2019) zal dit bedrag worden vermeld.

De oprichtings- en andere aanloopkosten worden vooralsnog door de bestuursleden voor eigen rekening genomen.  

De staat van baten en lasten zal jaarlijks gepubliceerd worden op de Website van stichting Symbulon.

Het Bestuur

McGregor, juli 2019